Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Biografi Beberapa Sahabat Nabi

Biografi Beberapa Sahabat Nabi

1.    Abu Bakar

( Bakr ash-Shiddiq) (lahir: 572 - wafat: 23 Agustus 634/21 Jumadil Akhir 13 H) termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. dan menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 M setelah Nbi muhammada wafat . Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah, ia adalah satu di antara empat khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk.
2.   Umar bin Khattab.

Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al Shimh Al Quraisyi dan ibunya Hantamah binti Hasyim, dari Bani Makhzum'Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan

 1. Masa kekuasaan    23 Agustus 634 – November 7 644
 2. Nama lengkap    'Umar bin al-Khattab
 3. Gelar    al-Faruq ("Pemisah antara yang benar dan batil")
 4. Amir al-Mu`miniin ("Pemimpin Orang-Orang Beriman")
 5. Lahir    c.583 Mekkah, Jazirah Arab
 6. Meninggal    3 November 644
 7. Madinah, Jazirah Arab

Dimakamkan    Sebelah kiri makam Nabi Muhammad, Al-Masjid al-Nabawi, Madinah[1]

3.    Utsman bin Affan
Sahabat Nabi dan khalifah ke 3 Utsman bin Affan lahir  12 Dzulhijjah 35 H; umur 81–82 tahun  adalah sahabat Nabi Muhammad  yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ke-3. Utsman adalah seorang yang saudagar yang kaya tetapi sangatlah dermawan. Ia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Qur'an. Beliau juga termasuk salah satu sahabat nabi yang di jamin masuk surga

 1. Nama : Utsman bin Affan
 2. Lahir    : 574 Ta'if, Jazirah Arab (Sekarang Saudi Arabia)
 3. Meninggal    17 Juli 656
 4. Tempat peristirahatan    Madinah, Jazirah Arab
 5. Dikenal karena    Sahabat Nabi Muhammad
 6. Agama    Islam

4.    Ali bin Abi Thalib
Sahabat Nabi sekaligus sepupu nabi ‘Alī bin Abī Thālib (lahir sekitar 13 Rajab 23 Pra Hijriah/599 Masehi – wafat 21 Ramadan 40 Hijriah/661 Masehi), adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Ali adalah sepupu dan sekaligus mantu Muhammad, setelah menikah dengan Fatimah az-Zahra. Ia pernah menjabat sebagai salah seorang khalifah pada tahun 656 sampai 66

 1. Nama   : Ali bin Abi Thalib
 2. Lahir    599Mekkah, Jazirah Arab (Sekarang Saudi Arabia)
 3. Meninggal    28 Januari 661
 4. Tempat peristirahatan    Naj

5.    Zaid bin Haritsah
berasal dari kabilah Kalb yang menghuni sebelah utara jazirah Arab. Di masa kecilnya, ia ditangkap oleh sekelompok penjahat yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak. Kemudian ia dibeli oleh Hukaim bin Hisyam keponakan dari Khadijah. Oleh Khadijah, ia diberikan kepada Nabi Muhammad yang kemudian memerdekakan Zaid bin Haritsah. Ia adalah salah satu orang yang pertama dalam memeluk agama Islam.
Zaid menjadi sahabat serta pelayan yang setia Nabi Muhammad. Ia menikah dengan Ummi Ayman dan memiliki putra yang bernama Usamah bin Zaid bin Haritsah. Ia mengikuti hijrah ke Madinah serta mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Dalam Pertempuran Mu'tah, ia diangkat sebagai panglima perang dan dalam pertempuran inilah, ia mati syahid.

 

6. Bilal bin Rabah

 Bilal Bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang lahir kurang lebih 43 tahun sebelum penanggalan tahun hijriyah beliau lahir dari ibu bernama Hamamah seorang budak berkulit hitam sementara ayah nya bernama Rabah
Bilal memang bukan siapa - siapa lahir dari kalangan paling bawah bahkan dia seorang budak di mana derajat seorang budak belian layaknya barang yang bisa di perjual belikan dari satu orang ke orang lain sekehendak pemilik tuannya

keistimewaan Bilal bin rabah adalah menjadi salah satu sahabat nabi yang di jamin masuk surga dan menjadi muadzin rasullulah Saw yang pertama

 

7. Hamzah bin Abdul Muthallib

Hamzah adalah salah satu paman nabi  Hamzah lahir diperkirakan hampir bersamaan dengan Muhammad. Ia merupakan anak dari Abdul-Muththalib dan Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Menurut riwayat, pernikahan Abdul-Muththalib dan Abdullah bin Abdul-Muththalib terjadi bersamaan waktunya, dan ibu dari Nabi, Aminah binti Wahab, adalah saudara sepupu dari Haulah binti Wuhaib. Hamzah Bin Abdul Mutholib adalah seorang yang mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat dia termasuk tokoh Quraish yang di segani. Nama sebenarnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, seorang paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun keenam kenabian, Ia Ikut Hijrah bersama Rasulullah S.A.W dan ikut dalam perang Badar, dan meninggal pada saat perang Uhud, Rasulullah menjulukinya dengan “Asadullah” (Singa Allah) dan menamainya sebagai “Sayidus Syuhada”.

 

 

Tag(s) : #islam

Share this post

Repost 0